インダス    川があります

डेविड wiri דָּוִד داود デイビッド Deibiddo Δαυείδ เดวิด Deton Ḍēviḍ Daw Давид Day ਦਾਊਦ ਨੂੰ Dafydd ダビデ Dabide Dewi दाऊद Dai ithí Dewydd Dóved Dafidi Dawodu Dauda uDavide 다윗 Davut డేవిడ్ தாவீது ūd Daudi Davi Dawid 戴维 iwéi vvet Դավիթ Dawood Taavi Taavo ᑖᕕᑦ Taavet Dawda wîḏ Daouda 大卫 wèi Davíð wūd Dauda 大維 wéi vids Davidi Davidus ડેવિડ ibhídh ಡೇವಿಡ್ Ḍēviḍa Daveth Davij Davi Dav Devassy Dovydas Deividas ដាវីត  დათა Dato Data Datiko Datuna

Dada, who is to blame?

aN’d the UX crow’d will bee do’in cross’ections ‘th . row’out, in bid’eo gameovers & microeconomica dots to .  ,
the wireframes .   plots, 
- of grass


To Arcadia.
Waggin’ fin’g.urlz    
ʟᴏᴏᴋ ɪɴᴛᴏ ᴍʏ ᴇʏᴇs💀ʜᴀᴠᴇ ʏᴏᴜ'ᴅ ᴘᴀssᴇᴅ ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ᴛʜɪs ʟɪғᴇ? ᴡʜᴀᴛ ᴀʀᴇ ʏᴏᴜ ᴛᴏ ᴍᴇ?

Freelance

Agencies, Startups
Non Profits & Independents

DES  [ Artist ]
2006 - Present---

 
Åʀᴄᴛᴜʀɪɴ Åᴄᴀᴅᴇᴍʏ ғ ɢåɴɢsåʀs
𝔓𝔦𝔯𝔞𝔱𝔢 𝔗𝔢𝔠𝔥𝔫𝔬 𝔊’𝔬𝔩𝔡 𝔖𝔱𝔞𝔫𝔡𝔞𝔯𝔡

ʀåᴅɪᴄᴀʟ ғʀᴇᴇᴍᴀsᴏɴɨȼ & ᏉᎾᎾᎠᎾᎾᎶᎽᏢsᎽᏦᎥᏁᎶ

ᴇxᴘᴇʀᴛ ɪɴ ᴠɪsᴜᴀʟ ᴄᴏᴜɴᴛᴇʀ ᴄᴜʟᴛᴜʀᴇ ᴄᴜʟᴛ ʀᴇᴀʟɪᴛɪᴇs & 𝟾𝟶s ɴᴇᴏɴ ᴅʀᴇᴀᴍs  ғυтυяιsтιc, нιgн-тεcн мσтσяcүcℓεs  & ғℓσωεя ρσωεя ωεαρσηs •  hᎽᏢᎬᏒ ᎠᎥmᎬᏁsᎥᎾᏁᎪᏞ ᏒubᎥx ᏟubᎬs  & sᎪmuᏒᎪᎥ ᴄʜᴏᴘsᏆᎥᏟᏦs • sᴛʀᴇᴇᴛ ғɪɢʜᴛᴇʀ ’ᴀɢɪɴ’ ᴛᴜʀʙᴏ 28 ᴅᴇsᴛɪɴʏ ᴛᴏ ᴅᴇsᴛʀᴏʏ ᴘsʏᴄʜᴏᴄᴏʀᴘᴏ  & ʙᴏʀɪɴɢ ᴊᴏʙs ᴡɪᴛʜ ᴀʀᴛ & ᴡᴏʀᴅ  ᴀʀᴍᴇᴅ ᴡɪᴛʜ ᴘᴀɪɴᴛʙʀᴜsʜᴇs ᴄᴀɴs, ᴄᴀᴘs  [ғᴜʟʟ ғᴀᴛ ʙʟᴀᴄᴋᴄᴀᴛ ᴍɪʟᴋ & ᴅᴏɢ ᴅʀɪᴘ ᴅʀᴏᴘs ɪɴ sᴏɴɪᴄå sᴏᴜɴᴅ] sᴀᴄʀᴇᴅ ɢᴇɴɪᴇ ɢᴇᴏᴍᴇᴛʀʏ  ᴅᴜsᴛ’ᴅ ᴄᴀɴᴠᴀs - ᴛʜᴇ ᴍᴏsᴛ ʀᴀʀᴇ ᴛʏᴘᴇs ᴜɴᴅᴇʀᴡᴏʀʟᴅ ᴛᴏɴᴇs & sʏɴᴛᴀx ‘ᴍᴀᴅ’ ᴛɪᴍᴇᴄᴀᴘsᴜʟᴇs ғᴜᴛᴜʀᴇ ғʟᴏᴡʀ’ᴢᴇɴғʟᴏᴏᴛå ʀᴀғғåᴅᴀғғåᴅᴇғᴛᴄʜā • ‘ɢᴏᴏᴅ’ ᴡᴏᴏᴅ ᴄɪʀᴄʟᴇs ғᴀᴡ’ᴋᴇʏ’s ᴅɪɢɪᴛs ɪɴ ғɪᴠᴇs & ᴛʀɪʙᴇs ᴠᴀʀɪᴏᴜs ᴍᴀɢɪᴄ ᴡᴇᴀᴠɪɴɢ sᴘᴇʟʟs  & ᴇsᴏᴛᴇʀɪᴄ ᴘʜᴇɴᴏᴍᴇɴå ᴇʟʟås ᴜᴍʙʀᴇʟʟᴀs & ᴛᴡɪɴᴋʟᴇ ᴛᴏᴘ ᴘɪᴀɴᴏ  ʀᴇᴅ ᴍᴇʟʟᴏᴡ ᴍᴀʀʀᴏᴡʙᴏɴᴇs ᴢᴇɴ ʜᴇx ᴄᴏᴅᴇs ᴛᴏ ᴍᴏᴛʜᴇʀ  & Ⓐʀᴀɴɢᴇ ᴏғ Åʟɪᴇɴ ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇs  sᴀᴄʀᴇᴅ ᴍɪssɪᴏɴs ɪɴ ᴘᴀʀᴀᴅɪɢᴍs 2 :• ᴅᴇғᴇᴀᴛ ᴄᴏʀᴘᴏ ʙᴏᴛᴛʏ’ʟɪᴄᴋᴇʀs & ғᴀsᴄɪsᴛ ᴄᴏʀᴘᴏ ʀᴏʙᴏᴛs + ᴄᴏʀᴘᴏs ᴋɪʟʟɪɴɢ ᴇᴀʀᴛʜ’s ᴋᴜɴᴅᴀʟɪɴɪ  [sᴘɪʀɪᴛᴜᴀʟ ᴇɴᴇʀɢʏ  ʙᴏᴏsᴛᴇʀ ᴇɴᴀʙʟᴇᴅ]  ᴘʟᴇɴ’ᴛᴇå’ʀåʀᴇʙåʀʀᴇʟ & ʙʟᴀᴄᴋ ᴘᴏᴡʜ’ᴅå ᴅᴜsᴛ’ᴋᴇʏs - sᴇᴄʀᴇᴛ ᴀɢᴇɴᴛ ᴏғ ᴠᴀʀɪᴏᴜs ᴄᴏsᴍɪᴄ ᴡᴀʀʟᴏʀᴅs ᴄᴏᴍɪᴄ ᴄᴏᴜʀᴛ ᴊᴇsᴛᴇʀ ғᴏʀ ᴛʜᴇ ɢᴏᴅs & ᴍᴏɴ’sᴛᴀʀs, ʙʟᴀᴄᴋᴊᴇsᴛᴇʀsᴘʏ & ᴛᴇᴄʜɴÖsᴘɪʀɪᴛᴜᴀʟ sʏɴʜʀɴɪsᴇᴅ ɴʟᴏɢ ɴɢᴇʟ ғ ᴅᴏᴏᴍ & ᴅᴜᴋᴇ. ‘ᴛʜᴇ ᴡɪʟᴅ ʙᴜɴᴄʜ’ ᴏғ ᴀғᴛᴇʀʟɪғᴇ ʜᴇʀᴏs  ᴏɴ ᴛʜᴇ ‘ʙᴇᴇ’ ᴘʜᴏɴᴇ 24/7- ᴏʀᴅᴇʀs ᴛᴏ ʀɪᴘ ᴛʜᴇ ᴘɪss ᴏᴜᴛ ᴏғ ғᴀɪʟᴇᴅ ᴄᴏʀᴘᴏ ɪɴᴛᴇʟʟɪɢᴇɴᴄᴇ ᴀɢᴇɴᴄɪᴇs ᴏғ ᴛʜᴇ ᴅᴀʀᴋᴇsᴛ ʟᴇᴠᴇʟs ɪɴ ʜᴇʟʟ [On Eårth] • 


𝓣𝓱𝓮 𝓜𝓲𝓷𝓭𝓼 𝓔𝔂𝓮 𝓓𝓮𝓮𝓹.
𝓞𝓷𝓬𝓮 𝓛𝓸𝓼𝓽 𝓘𝓷 𝓗𝓮𝓵𝓵𝓼 𝓞𝔀𝓷 𝓣𝓸𝓶𝓫𝓼


---


Crew
Real Roots  [ Sound System & Radio ]
2009 - Present

Real Roots is firmly established as one of the leading Roots Reggae/Dub outfits on the London circuit. The Real Roots Sound System launched in 2016. A traditional hand built, 4 scoop, pre-amp run analogue system. Strictly vinyl, strictly roots


Associate [FightClub]  
Oikos: Ecological Solutions
Indigo GC

Oikos: Ecological Solutions is about designing Sustainable Habitats A small eco-development firm, working toward connecting micro scale to macro scale, using a multifaceted and intuitive approach to design, plan and help execute projects in the real world. Projecting alternate realities and solutions for problems not just in contemporary rural and urban markets, but today’s wild natural spaces
Inc. Various Initiatives, Indigo GC, The Bees ⬡, The Mushrooms + more


Support | Dog Sponsor
ʙʟᴏᴏᴅ & ʙᴏɴᴇ ɪɴᴠᴇsᴛᴏʀ  
PACS [ Non Profit ]
Oct 2018 - Present

PACS is a non profit organisation on the island of Koh Phangan in Thailand. PACS provides nursing & hospital care for stray, temple and wild animals that need medical assistance
[ new website coming soon ]


Resident Hat
Never Ever Bangkok
July 2019 - Present


---

The Road
---


Dead Director
First Contact WW 
ᴄᴏ-ʀᴏᴜɴᴅ’ᴇʀ & ᴄʜɪᴇғ sᴋᴜʟʟ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛᴏʀ
[ᴊᴜsᴛᴀɴᴏᴛʜᴇʀᴅᴇᴀᴅsᴛᴀʀᴛᴜᴘ] ᴀʟɪᴇɴ ᴛᴀᴋᴇᴏᴠᴇʀ ɴᴏ ʜᴏsᴛ’åɢᴇs
UK Ltd. 11531846
Jan 2018 - Present


Creative Associate
Rover Journey
  [ Startup ]
[¢ℓσνєя]  ‘ᴅᴇᴀᴅ ᴅᴏᴡɢs ᴍᴀɢɪ’ Cɪʀʟ ᴊᴏᴜʀɴʏ
[ Startup &
ɴᴅᴅᴏᴡ’ɴ ] • sᴏᴡ’ɴ-
ʙʟᴀᴄᴋ ᴡɪɴᴅ’ᴏᴡ ɢ [ɴᴏsʟᴀᴄᴋ•ᴄɪʀᴄʟᴇs]
𝓐𝓲𝓶 𝓕𝓲𝓻𝓮 ‘𝓦𝓪𝓿𝓮𝓼’
ʀᴇᴅᴇʏᴇsʙʟᴏᴏᴅ&ɢ’ᴏʟᴅ
ᴏᴀᴛʜ𝟸ᴅᴇsᴛʀᴏʏᴇᴠɪʟᴄᴏʀᴘᴏᴍɪɴᴅ
Aus | China | Europe ɢᴀɪᴀ | M𝚊𝚛𝚜W𝚒𝚕𝚕S𝚎𝚗𝚍N𝚘M𝚘𝚛𝚎
[ᴛʜᴇ] ᴛɪᴍᴇᴛʀᴀᴠᴇʟᴊᴜɴᴋɪᴇsғʀᴏᴍ ɴᴇᴏɴ ᴘᴀ ʀᴀᴅ’ɪᴄᴇ •
Jan 2018 - Present

Creative Partner
Elements CBD  [ Startup ]
Aug 2018 - Present

Senior Visual Designer
Sky Creative
London
Aug 2018 - Dec 2018

Senior Visual Designer
Copa90
London
May 2018 - Aug 2018

---


Visual Designer / Director
RC Ltd | DHE Co. | Thames Collective
APEC
April 2016 - Dec 2017

---


Senior Visual Designer
Fjord

London
Jun 2015 - Oct 2015

Senior Designer
Langland
UK
May 2015 - June 2015


---


Asst. Part. Design Director
DCCPER
[ Startup ]
Goa | London
May 2014 - Dec 2014

---


Senior Visual Designer
iD Experiential
London
Oct 2013 - Nov 2013

Senior Visual Designer
Incredibull
London
Sept 2013 - Oct 2013

Senior Visual Designer
Hometown
London
Aug 2013 - Sept 2013

Senior Visual Designer
Weapon7
London
April 2013 - Oct 2013

Senior Visual Designer
R/GA
London
July 2013 - Aug 2013

Senior Visual Designer
AKQA
London
April 2013 - May 2013

Senior Designer
Weapon7
London
Nov 2012 - Dec 2012

Senior Designer
RKCR / Y&R / Saint
London
July 2012 - Nov 2012

Digital Designer
Publicis
London
Aug 2012 - Nov 2012

Digital Designer
Thames Collective
London
April 2012 - May 2012

Digital Designer
CNN
( Turner Broadcasting System, Inc )
London
March 2012 - April 2012
Jan 2012 - Feb 2012

---South America / Asia Pacific (Travel)
April 2011 - December 2011

---


Digital Designer
CNN
(Turner Broadcasting System, Inc)
London
Feb 2011 - April 2011

Digital Designer
Langland
UK
Jan 2010 - Dec 2011

Digital Designer
Rainmaker
London
Jan 2009 - Dec 2009

Digital Designer
Momentum Worldwide
London
Jan 2008 - Dec 2008

The Runner
Universal McCann
London
Oct 2007 - Dec 2007

The Runner
Mother
London
May 2007 - Oct 2007


“You’re born alone and you die alone and this World just drops a bunch of rules on top of you to make you forget those facts, but I never forget. I’m living like there’s no tomorrow, because there… Isn’t one.”---


Crew
Cardboardboss 
[ Collective ]
May 2005 - Present
Earth•

𝓐𝓷𝓭 𝓢𝓸𝓾𝓻𝓬𝓮 𝓐𝓫𝓸𝓿𝓮
𝓤𝓹’𝓘𝓷𝓽𝓸 𝓘𝓷’𝓓𝓸𝔀𝓷
𝓕𝓸𝓻𝓮𝓿𝓮𝓻